Стратегически документи

Програма за управление на Община Аврен 2015 – 2019 г.

Програма за управление на Община Аврен е разработена н съответствие с изискванията на чл.44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2015 – 2019 г. Тя съдържа основни принципи, цели, приоритети и конкретни дейности  за изпълнение за период от четири години. Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на общината, съгласно действащото законодателство, взети са под внимание националните и регионалните стратегически документи. Тя е отворен документ, който може да бъде променян в процеса на изпълнение.


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 81 на Общинския съвет от 19.02.2016 г.