Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020

Общинският план за развитие (ОПР) 2014 г. – 2020 г. на Община Балчик е главен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Балчик, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. 

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Балчик през периода 01.01.2014-31.12.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 524 на Общинския съвет от 13.02.2014 г.