Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Генерал Тошево за периода 2014-2020 г.

В основата на Общинския план за развитие е заложен принципът за приемственост и последователност в решаването на главните проблеми на общината, чрез обединяване усилията на всички заинтересовани страни за привличане на инвестици и пълноценно оползотворяване на местните ресурси. Целта е ОПР да се превърне в практическо средство и методическо ръководство за местните власти, бизнеса, гражданите и техните сдружения в стремежа им за подобряване средата и стандарта на живот, чрез усвояване на средства от различни фондове и източници.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 11 на Общинския съвет от 20.12.2013 г.