Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 г.

Целите и обхватът на Общинския план отчитат и предвижданията на устройствените планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. В по-широк контекст, ОПР на Община Каварна отчита основните постановки на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с кохезионната политика на Европейския съюз. Документът определя средносрочните цели и приоритети за развитието на Община Каварна и ще служи като инструмент за взимане на решения и управление на Общината като цяло, а също и за планиране и управление на дейността на общинската администрация.
Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие 2014-2020 г. за 2015 г. приет с Решение №88 на Общинския съвет от 26.04.2016 г. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 145 на Общинския съвет от 16.12.2013 г.