Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в Общината. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 23 на Общинския съвет от 26.02.2014 г.