Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Суворово за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. определя целите и приоритетите за развитието на Община Суворово като елемент на развитието на страната и в частност на Североизточен район за развитие. Неотменима част от Плана за развитие е програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Суворово и индикативната финансова таблица, обобщаваща необходимите финансови ресурси за реализация на общински план за развитие на община Суворово, както и матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие на Община Суворово.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 13 на Общинския съвет от 16.09.2013 г.