Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020 г.

Общинският план е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности и ресурси на Общината. Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на Общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 913 на Общинския съвет от 30.09.2013 г.