Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ветово 2014-2020

Общинският план за развитие на Община Ветово определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Русе за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на Областта в средносрочен и дългосрочен план.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 567 на Общинския съвет от 30.07.2014 г.