Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Антон 2014 - 2020г.

Планът за развитие на Община Антон за периода 2014 – 2020 г. е интегриран документ, който отчита предвижданията на останалите секторни документи, действащи на общинско ниво, предвижда взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. При необходимост документът може да бъде актуализиран съгласно
разпоредбите на Закона за регионалното развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 360 на Общинския съвет от 25.08.2014 г.