Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ботевград 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие е основен документ от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, който осъществява връзката между документите на областно ниво и на ниво град. Общинският план за развитие определя средносрочни цели и приоритети за интегрирано и устойчиво местно развитие за периода 2014-2020 г., отчита целите и приоритетите на ОСР в съответствие със специфичния потенциал за развитие на общината, като се съобразява със стратегическите насоки, зададени в Областната стратегия за развитие. ОПР е в постоянна съгласуваност и взаимодействие с Общия устройствен план на общината и Общите устройствени планове на населените места. Отчита ангажиментите по споразумения с други общини за реализация на проекти от общ интерес или във връзка с реализацията на „интегрирани местни стратегии за развитие“, инициирани от местни инициативни групи. Съдържа програма за реализация, която отчита изискванията на финансовите инструменти, посочени като източници на финансиране, и отчита участието на общината в европейското териториално сътрудничество.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 253 на Общинския съвет от 26.11.2013 г.