Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Драгоман 2014 - 2020г.

 Общинският план за развитие(OПР) на Община Драгоман като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината. Разработен е в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г., Регионалния план за развитие на югозападния район от ниво 2 за периода 2014-2020г., Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020г. и целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за следващия програмен период и целите на Стратегия „Европа 2020“. Общинският план за развитие на Община Драгоман обхваща, съгласно изискванията, периода 2014 – 2020г., но заедно с това съблюдава изпълнението на основните стратегически цели и приоритети за развитие на общината и за периода 2007 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 208 на Общинския съвет от 18.09.2013 г.