Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 - 2020г.

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община Етрополе, вкл. град Етрополе и населените места в общината, през следващите седем години. Пространственият обхват на ОПР включва град Етрополе и прилежащите й села. Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020 г. Стратегическите насоки за развитие визията на община Етрополе се формират от нейната специфика, като община. Община Етрополе е съчетание от богата природа, древна история и традиции. Съхранените следи от минали епохи създават предпоставки за развитие на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища и църкви, възможностите за алтернативен туризъм, заедно със съвременната градска култура на Етрополе, са неограничен ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни аршрути. Всичко това е предпоставка за добро позициониране на община Етрополе по отношение на възможности за устойчиво балансирано развитие и постигане на икономически показатели над средните за страната.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 177 на Общинския съвет от 05.11.2014 г.