Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ихтиман 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на Община Ихтиман за периода 2014 – 2020 г. е разработен на основание изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за прилагането му (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. Той е част от йерархичната система от стратегически документи на една община. Периодът на действие е 7 години и съвпада с програмния период на Европейския съюз. Нормативната уредба предвижда обсъждане и съгласуване на плановете за развитие с редица заинтересовани органи, организации, институции, физически и юридически лица на територията на общината. Общинският план се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на Кмета на Общината.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 640 на Общинския съвет от 31.07.2014 г.