Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Копривщица 2014 - 2020г.

Планът за развитие на община Копривщица за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Копривщица.
Планът за развитие на община Копривщица за периода 2014 – 2020 г.[ОПР] е изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 9 и чл.13 на Закона за регионалното развитие1 [ЗРР (28.03.2014)], както и на чл. 34, 35, 36 и Глава четвърта на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие [ППЗРР].
При изготвянето на Плана за развитие на община Копривщица за периода 2014 – 2020 г. са следвани изискванията на Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012 г. – 2022 г.), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014 - 2020), областни стратегии за развитие (2014 г. – 2020 г.), общински планове за развитие (2014 г. – 2020 г.)


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 551 на Общинския съвет от 20.07.2015 г.