Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Костенец 2014 - 2020г.

Oбщинският план за развитие на община Костенец е съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове във връзка с изпълнението на дългосрочната стратегия „Европа 2020”. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 190 на Общинския съвет от 19.12.2013 г.