Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Костинброд 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на община Костинброд за периода 2014 -2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 -2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от
една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 558 на Общинския съвет от 17.12.2013 г.