Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Мирково 2014 - 2020г.

Настоящият документ се реализира в рамките на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 491 на Общинския съвет от 27.08.2014 г.