Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Пирдоп 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика се отнася до това, в каква степен плановият документ разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 114 на Общинския съвет от 18.12.2013 г.