Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Самоков 2014 - 2020г.

В условията на динамично развиващи се социално икономически процеси усилията на Европейският съюз в период 2014 – 2020 г., ще бъдат съсредоточени към провеждане на политики
за постигане на интегрирано и балансирано развитие на територията на целия Съюз, чрез намаляване на регионалните различия. За постигането на тази основна цел и за бъдещото интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие, е необходимо да се подходи на няколко различни нива – като се поставя акцент върху съставляващите единици както на макро, така и на
микро ниво. Ролята на малките териториални единици в цялостен аспект е жизнено важна, тъй
като те са компактни обединения характеризиращи се със специфики дефиниращи уникалността
на районите. Тяхното развитие е важно да бъде стимулирано чрез целенасочени действие и
изграждане на ясна система за осъществяване на стратегическо управление в синхрон с целите и
приоритети на ЕС, превъплътени и на национално ниво. Европейският съюз налага визия за общо развитие, целяща въздействие на регионално и местно ниво чрез прилагане принципите на субсидиарност и пропорционалност и акцентираща върху стратегическото планиране и програмиране.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1580 на Общинския съвет от 25.09.2014 г.