Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Своге 2014 - 2020г.

В условията на динамично развиващи се социално икономически процеси усилията на Европейският съюз в период 2014 – 2020 г., ще бъдат съсредоточени към провеждане на политики
за постигане на интегрирано и балансирано развитие на територията на целия Съюз, чрез намаляване на регионалните различия. За постигането на тази основна цел и за бъдещото интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие, е необходимо да се подходи на няколко различни нива – като се поставя акцент върху съставляващите единици както на макро, така и на
микро ниво.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 107 на Общинския съвет от 18.07.2014 г.