Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сливница 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на община Сливница за периода 2014-2020 г. е средносрочен
документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите
и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциала на общината.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 124 на Общинския съвет от 25.09.2014 г.