Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Челопеч 2014 - 2020г.

Планът за развитие на община Челопеч за периода 2014 – 2020 г. е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Челопеч.
Планът за развитие на община Челопеч за периода 2014 – 2020 г.[ОПР] е изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 9 и чл.13 на Закона за регионалното развитие [ЗРР (28.03.2014)], както и на чл. 34, 35, 36 и Глава четвърта на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие [ППЗРР].


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 361 на Общинския съвет от 27.03.2015 г.