Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бобов дол 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие (ОПР) на община Бобов дол за периода 2014 - 2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил и Регионалния план за развитие на Югозападен район за планиране (ЮЗРП) за периода 2014 - 2020 г. ОПР Бобов дол 2014-2020 г. е разработен в периода м. февруари – м. юни 2014 г. от обединение „Бобов дол 2020”. Документът е изготвен в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол”, в изпълнение на Договор № 13-13-52/25.10.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 82 на Общинския съвет от 16.07.2014 г.