Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Дупница 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на община Дупница за периода 2014–2020 г. (ОПР) е разработен на основание чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие, както и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие за 7-годишен период на действие. С него е определена визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за развитие, като са отчетени специфичните характеристики и потенциалът на община Дупница, на базата на установените проблеми и потребности на територията й, природните, икономическите, социалните и културно - историческите й дадености, и възможностите за постигане на интегриран устойчив и балансиран напредък.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 143 на Общинския съвет от 05.09.2014 г.