Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Рила 2014 - 2020г.

Общинския план за развитие на Рила за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо
планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво. В него са отразени средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с актуалните областни, регионални, национални и европейски политики за пространствено развитие на общината, както и в съответствие със следващия планови период на ЕС. ОПР на община Рила 2014-2020 г. е разработен на база на изводите от направената оценка на изпълнението на сега действащия Общинския план за развитие (2007-2013), актуалният анализ на икономическото и социално развитие на общината, определените европейски, национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 593 на Общинския съвет от 25.09.2014 г.