Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Горна Малина 2014 - 2020г.

Социално-икономическият профил на община Горна Малина съдържа обобщени данни, изводи и коментари, направени в следствие на извършено проучване и анализ на актуалното икономическо и социално състояние на община Горна Малина в периода Септември-Ноември 2012 г. Анализът се базира на набрана информация чрез различни изследователски методи, които в своята съвкупност позволяват да бъде направен детайлен разрез на социално икономическото развитие на общината. Очертават се състоянието на община Горна Малина в момента и тенденциите, силните и слаби страни в бъдещото и развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Общинския съвет от 07.02.2014 г.