Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

Стратегията за управление на държавния дълг обхваща тригодишния период  2017 – 2019 г. и е разработена в съответствие с предвидената бюджетна рамка за 2017 г. и макроикономическите прогнози за развитие за 2017-2019 г. Обект на стратегията е държавният дълг - вътрешен и външен, поет по реда на Закона за държавния дълг.
Основната цел на  този документ е да очертае главните насоки и приоритети на дълговата политика в средносрочен аспект.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 916 на Министерския съвет от 31.10.2016 г.