Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2017 г.

Националният план за действие по заетостта за 2017 г. е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране. Целта е да се подкрепи благоприятен за заетостта ръст на икономика, да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Наред с това ще се осигурява активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се търсене от бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. С изпълнението на Плана ще се подпомогне и  реализирането на целите и ангажиментите на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2016 – 2020г., Конвергентната програма 2017 – 2020г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013г. – 2020г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020г., Стратегията за учене през целия живот, Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., Националната програма за развитие на Р България 2020г. и др.

Планът е разработен от междуведомствена работна група с участието на отговорните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и научните среди и включва одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2017 г. Съгласуван е от Работна група 13, Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество и е приет с решение на Министерския съвет.

С Решение № 158 на Министерския съвет от 23 март 2017 се изменя Националния план за действие по заетостта, приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

Националния план за действие по заетостта през 2017 г., приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 158 на Министерския съвет от 2017 г. се изменя с Решение № 452 от 10 август 2017 г.

 


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 26.01.2017 г.