Стратегически документи

Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–2020 г.)

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 - 2018), приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г.

Програмата задава националната рамка на политиката в областта на насилието срещу деца чрез механизъм за координация и комуникация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.    

Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 27 юли 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 115 на Министерския съвет от 09.02.2017 г.