Стратегически документи

Междинна оценка за изпълнение на общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г.

Докладът е изготвен съгласно нормативно заложеното изискване за извършване на междинна оценка на документите за стратегическо планиране, включително общински план за развитие в чл. 33, ал. 1 от Закона за регионално развитие. Междинната оценка е извършена от експертен екип притежаващ нужната квалификация според Правилника за прилагане на ЗРР и въз основа на сключен договор №122/24.01.2017г. между „Макроплан“ ЕООД и община Кнежа с предмет: „Извършване на междинна оценка на Плана за развитие на община Кнежа за периода 2014-2020 г.“.

Общинският план за развитие е стратегически документ, разработен за най-ниското административно-териториално ниво в България, който определя средносрочните цели и приоритети за развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциал на общината, както и заложените стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общински планове за развитие в съответната областна стратегия за развитие за периода 2014-2020. Съгласно чл. 33, ал. 1. в средата на периода на действие на стратегическия документ следва да бъде извършена оценка за неговото изпълнение. Съобразно изискванията настоящата междинна оценка включва:

1.Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

2.Оценка на степента на постигане на съответните цели;

3.Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4.Изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 386 на Общинския съвет от 31.03.2017 г.