Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2017 г.

Националната статистическа програма за 2017 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности  в националната програма за 2017 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2017 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2017 са:

- Годишни разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти;
- Дейност на нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство;
- Регионална бизнес демография;
- Регистрации и банкрути;
- Дейност на финансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство;
- Районни отоплителни и охладителни системи;
- Статистическа система от индикатори за устойчиво развитие;
- Пространствени данни за населението в грид формат;
- Внедряване и поддръжка на ИС "Автоматично консолидиране на бизнес показатели";
- Продуктови класификации - разработване на нови версии на ПРОДПРОМ (структура и кореспондиращи таблици);
- Разработване на самообяснителни текстове към Комбинирана номенклатура 2017;
- Структура на насаждения с определени овощни видове през 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 15 на Министерския съвет от 12.01.2017 г.