Стратегически документи

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018-2020 г.

Стратегията е изготвена от Министерството на финансите, на основание чл. 48, ал. 2, т. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 17 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, с активното сътрудничество на Главния инспекторат при Министерския съвет. Целта на предложената стратегия е да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол, да се избегнат резките промени, които създават несигурност в контролната среда, както и служителите, пряко ангажирани с контролни дейности да имат по-дълъг хоризонт и сигурност, че упражняваната от тях професия има бъдеще и си заслужава да инвестират време и усилия в своето професионално развитие.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 683 на Министерския съвет от 08.11.2017 г.