Стратегически документи

Общински план за развитие на община Септември за периода 2014 – 2020 г.

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие. Общинският план за развитие на Община Септември за периода 2014 - 2020 г. определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и националната системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.
Съдържанието на плановия документ е съобразено с изискванията на чл.13 от Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. При разработването му са отчетени и специфичните политики и цели, залегнали в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., Националната програма за развитие „България 2020“, както и предвижданията, заложени в Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик за същия период, стратегията „Европа 2020“ и новите аспекти на кохезионната политика на Европейския съюз.
----------
Общинският план за развитие на Община Септември за периода 2014 – 2020 година е изменен с Решение № 147 Общинския съвет от 26.02.2016 г. и Решение № 846 на Общинския съвет от 09.11.2017 г.
----------
Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014 - 20202 г. е приета с Решение № 943 на Общинския съвет от 28.03.2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 822 на Общинския съвет от 17.09.2014 г.