Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кърджали за периода 2014 - 2020 г.

 

Общинският план за развитие разглежда въпроси в различни мащаби, осигурявайки интегрирана посока на развитие на територията и различните местни общности на територията на община Кърджали. Като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 86 на Общинския съвет от 25.04.2014 г.