Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Стрелча за периода 2014-2020

 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Стрелча за периода 2014 – 2020 година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интересите на гражданите.

            Основните задачи за развитие на община Стрелча са:

            1. Дефиниране стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020 година.

            2. Очертаване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти.

            3. Институционално и финансово осигуряване на плана.

            4. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.

            5. Създаване на работещ ефективен „контакт” с очакваните индикативни приоритети на ОП за следващия програмен период и привличането им в територията на общината.

            6. Стимулиране на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

            7. Привличане на всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 771 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.