Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете е разработен в изпълнение на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26.04.2016 г.). Законът създава нормативна рамка за последователно и координирано провеждане на държавната политика в тази област. В него са  регламентирани  основните принципи, подходи, документи, институционален механизъм и др. Координацията е възложена на министъра на труда и социалната политика. Консултативният орган на правителството е Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. В Закона е регламентиран основния програмен документ на политиката, Националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете. Тя се изпълнява чрез планове, които включват дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнение.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете следва принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г. (РМС № 967 от 14.11.2016 г.). При неговото разработване са взети предвид постигнатите цели и резултати от изпълнението на Националната стратегия, които са отразени в последния Доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. Планът обхваща двегодишен период 2019-2020, които са заключителните години от действието на Стратегията. Планът цели провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез включените мерки на институции, социални партньори и организации. Те са структурирани в пет приоритетни области:

- Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост;

- Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;

- Насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на взимане на решения;

- Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа на жертвите;

- Промяна в съществуващите в обществото стереотипи по пол в различните сфери на обществения живот.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 14 на Министерския съвет от 17.01.2019 г.