Стратегически документи

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г.

Настоящата актуализация на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г. е разработена в изпълнение разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 и параграф 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийната ефективност и в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2 от Директива 2012/27/ЕС

Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие. В Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. е прието, че „енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика на страната―. На тази основа са определени амбициозни цели за подобряване на енергийната ефективност.

Годишният отчет за изпълнението през 2016 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. е приет с Протокол №13.4 на Министерския съвет от 28 март 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 796 на Министерския съвет от 20.12.2017 г.