Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2017-2018 г.

Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2017-2018 г.  има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото за този проблем, както и на капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита.

Предвидените в програмата мерки са групирани според заложените цели – превенция, обучение и квалификация, защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, институционални, организационни и законодателни мерки.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 23 на Министерския съвет от 17.01.2018 г.