Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г.

Документът е изготвен на основание на Закона за защита от домашното насилие, в който е заложено изискването всяка година до 31 март правителството да приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.

В програмата за 2018 г. са посочени дейности, които следва да се реализират през годината, отговорните структури, източниците на финансиране, съответните срокове за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати.

Документът съдържа институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, както и такива за контрол и оценка.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 178 на Министерския съвет от 22.03.2018 г.