Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Две могили като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Той интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 225 на Общинския съвет от 25.09.2020 г.