Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Искър 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на община Искър 2007–2013 г. е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Искър 2007 - 2013 г. е изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.

Последваща оценка на Общинския план за развите на Община Искър за периода 2007 – 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.