Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Разград 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Разград 2007 - 2013 г.e актуализиран през 2008 г. с Решение №174 по Протокол №11 от 30.05.2008 г. на Общински съвет Разград.


Докладът за междинна оценка на ОПР на Община Разград 2007-2013, за периода януари 2007 г.-декември 2010 г. е приет с Решение №892 по Протокол №49 от 29.03.2011 г. на Общински съвет Разград .

Актуализираният документ за изпълнение на ОПР на Община Разград 2007-2013г. от 2011 г. е приет с Решение №998 по Протокол №54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет Разград.

Програмата за реализация на ОПР на Община Разград 2007-2013г. през 2012 г. Решение №61 по Протокол №5 от 24.01.2012 г. на ОбС.

Изготвен е Доклад за последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Разград 2007-2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.