Стратегически документи

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г.

Целта на програмата делът на възобновяеми енергийни източници през 2010 година да надвиши 8% от брутното производство на електрическа енергия, а през 2015 година 9%. Както и  да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко от 1 300 ktoe годишно.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 43.1 на Министерския съвет от 26.10.2006 г.