Стратегически документи

Национална програма за укрепване капацитета на Република България за опазването и от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве 2008 - 2010 г.

Целта на програмата е опазване територията на България от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве чрез осигуряване на бързи и ефикасни действия в случаите на опасност и спешност за общественото здраве от международно значение (по смисъла на Международните здравни правила (2005).


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 11.1 на Министерския съвет от 06.03.2008 г.