Стратегически документи

Програма за по-добро регулиране 2008 - 2010 г.

Програмата е насочена към постигане на устойчивост на процеса по създаване на добра регулаторна среда. Нейното изпълнение ще създаде среда за провеждането на ефективна политика за по-добро регулиране в България в контекста на Лисабонската стратегия на Европейския съюз, Националната програма за реформи (2007 – 2009), Стратегията за насърчаване на инвестициите (2005 – 2010) и Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия (2007 – 2013).
Реализирането на мерките по програмата ще спомогне за създаването на регулаторна система с ниски разходи и малък риск, която да подпомага конкурентоспособността на страната и в същото време ефективно да защитава обществените интереси. За постигането на тази цел през следващите няколко години България следва да разработи и изгради необходимия капацитет за сближаване с добрите европейски регулаторни практики.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 16.49 на Министерския съвет от 17.04.2008 г.