Стратегически документи

Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора 2008-2009 г.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на експозицията на населението със  замърсители на околната среда в област Стара Загора, за намаляване на здравния риск и подобряване качеството на живот на гражданите, както и за активното  откриване, диагностициране и своевременно лечение на патологичните отклонения с оглед недопускане на тяхното хронифициране, а оттам и намаляване на заболяемостта и  смъртността сред населението от района.
 


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Решение № 848 на Министерския съвет от 29.12.2008 г.