Стратегически документи

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 г.

Националната стратегия систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности. Стратегията представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на страната. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 13.38 на Министерския съвет от 02.04.2009 г.