Стратегически документи

Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г.

Стратегията е документ, който очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода 2010 – 2020 г. На основата на многофакторния анализ за състоянието на транспортния сектор в Република България, насоките за развитие на транспортната политика на Европейския съюз и очертаващите се тенденции, стратегията определя и основните приоритети и мерки, които е необходимо да се изпълняват до 2020 г.
Основна цел на документа е да очертае най-важните задачи за този период, решаването на които ще направи възможно интегрирането на българската транспортна система в общоевропейската.
Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:
• Постигане на икономическа ефективност
• Развитие на устойчив транспортен сектор
• Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.
Стратегически приоритети на транспортния сектор:
• Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура
• Интегриране на българската транспортна система в европейската
• Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда
• Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове
• Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората
• Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта
• Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната
• Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 13.13 на Министерския съвет от 07.04.2010 г.