Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Божурище 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на община Божурище за периода 2007-2013 г. е разработен и одобрен през 2005 г. с решение № 83 от 13.12.2005 г.

Междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Божурище за периода 2007-2013 г. има за цел да осигури информация и оценка за постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2007-2011 г., както и препоръки за неговото изпълнение и/или актуализация.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.