Стратегически документи

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Мизия за периода 2010 -2012 г.

Целта на програмата е координиране усилията на всички посочени в Закона страни за създаване на необходимите организационни материално- технически, финансови и кадрови предпоставки и условия за по-нататъшното развитие на физическото възпитание, и спорта и социалния туризъм в община Мизия, както и борба срещу наркоманията, детската престъпност, насилието и други социални деформации.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 430 на Общинския съвет от 26.03.2010 г.